ВАШАТА ОПШТИНА Е ВАШ СЕРВИС
СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАЊЕ НА ИНТЕГРИРАНИ Б ЕКОЛОШКИ ДОЗВОЛИ
Регистер
НА ИЗДАДЕНИ Б-ИСКЗ ДОЗВОЛИ
Преку регистарот на издадени Б-интегрирани еколошки дозволи ви се овозможува преглед на податоците поврзани со секоја издадена дозвола во Република а особено:
БАРАТЕЛ
ПОДНЕСЕТЕ БАРАТЕЛ
Овде можете да го поднесете Вашето барање на издавање на Б-ИСКЗ дозвола или Елаборат. Доколку кликнете тука , ке пристапите во базата на обрасци кои Ви се потребни за електронско водење на постапката.
Регистер
НА ПОДНЕСЕНИ ЕЛАБОРАТИ
Преку регистарот на поднесени елаборати Ви се овоѕможува преглед на податоците поврзани о секоја издадена дозвола во Републиката.