Регистер на елаборати

Референтен број Датум на поднесување Општина задолжен оператор: Име Опис
62 21.01.2014 15:21:07 Босилово robovo11 : Zvonko Vasilev Zvonko eee Details
63 03.07.2014 13:10:31 Босилово krume014 : Крум Ташуров Автолимар Круме Details